ВЕСТИМАКЕДОНИЈА

Владата од 2020 година дава позитивно мислење за употребата на албанскиот јазик во полициските униформи

Секретаријатот за законодавство при Владата дал позитивно мислење за употребата на албанскиот јазик на полициските униформи. Документот обезбеден од Алсат се однесува на барањето доставено до Владата на 10 август 2020 година, со кое се бара мислење за употребата на Законот за јазиците во полициските униформи.

Барање бр: 13.1.1-63237/1
Во прилог на актот ви доставуваме Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на Полицијата и ве молиме да доставите мислење во однос на нивната содржина.

Одговорот е испратен на 10 август.

Мислење бр: 09-2821/2
Ви укажуваме на потребата истите членови (6, 7, 8 и 9 од Правилникот) да се преработат во смисла на оформување на една табела за секој од членовите во која што ќе бидат наведени сите ознаки чие времетраење се припишува, при што ќе изостане воведната реченица која се однесува на подрачјето на Скопје и општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. На крајот на реченицата ќе треба да се додадат зборовите „и неговото писмо.

Владата мора да ја усвои уредбата, а истата потоа со одлука на министерот да се вметне во Правилникот за употреба на полициски униформи. Иако позитивното мислење се повикува во Законот за употреба на јазиците, тој не е имплементиран од неговото донесување. Неговите одредби јасно го дефинираат спроведувањето на албанскиот јазик во однос на униформите за спроведување на законот.

Закон за употреба на јазиците, член 8
(3) Униформите на полицијата; пожарникарството; здравството; во Скопје и во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо.

Речиси четири години по стапувањето во сила на Законот за употреба на јазиците, истиот освен за униформите на шумската полиција не важи за униформите на полицијата, армијата, царината и другите единици на Град Скопје и општини каде Албанците се над 20 отсто.

Адриан Керими

Прикажи повеќе

Related Articles

Back to top button