57 ish deputetë mund të kërkojnë të vazhdojnë të marrin rrogë deri në një vit

57 ish deputetë mund të kërkojnë të vazhdojnë të marrin rrogë deri në një vit

Gazetare: Fatlume Dervishi

57 deputetë të përbërjes së kaluar parlamentare të cilët nuk do të jenë deputetë edhe në këtë mandat dhe të cilët nuk do të kthehen në vendin e mëhershëm të punës, do të kenë të drejtë të kërkojnë kompensim mujor nga Kuvendi deri më një vit, pas përfundimit të mandatit. Ish deputetët këtë mund ta bëjnë me kërkesë deri te

Kuvendi në afat prej një muaji pas skadimit të mandatit, e që ishte data 28 maj.
Shërbimet e Kuvendit sqarojnë se ka akoma shumë ditë deri në përfundim të afatit për të bërë kërkesën, prandaj nuk mund të na japin një numër të sakt, sa kërkesa janë bërë deri më tani.

Ligji për rrogat dhe për kompensimet e tjera të deputetëve si dhe të funksionarëve të tjerë të zgjedhur dhe të emëruar, parashikon që:

“Deputeti i cili në kohën e ushtrimit të funksionit të deputetit ka marrë rrogë ose kompensim mujor në Kuvend, funksionar ose nëpunës në pozitë drejtuese të cilin e emëron Kuvendi, gjegjësisht e emëron trupi që e autorizon presidenti ose qeveria, mundet të marrë rrogë pas përfundimit të funksionit për periudhë deri më një vit, edhe atë:
– tre muaj, në rast se funksionin e ka kryer deri më gjashtë muaj,
– gjashtë muaj, nëse funksionin e ka kryer nga gjashtë muaj dhe një ditë, deri më 12 muaj,
– nëntë muaj, nëse funksionin e ka kryer nga 12 muaj dhe një ditë, deri më 24 muaj, dhe
– 12 muaj, nëse funksionin e ka kryer 24 muaj dhe një ditë e më shumë”, thuhet në Ligji për rrogat e funksionarëve.

Në 2023, me iniciativë individuale të një avokati nga Struga, Gjykata Kushtetuese shfuqizoi nenin 22 të ligjit me të cilën gjë tani pamundësohet që të drejtë për apanazh të kenë deputetët, ministrat dhe funksionarët e tjerë të cilët shkarkohen ose japin dorëheqje.

Avokati në fjalë kishte kërkuar heqjen e tërësishme të të drejtës së kompensimit pas përfundimit të mandatit të funksionarëve, duke kërkuar që funksionarët të mos privilegjohen dhe të trajtohen si qytetarët e tjerë.
Funksionarët, pas përfundimit të mandatit, kanë të drejtë të zgjedhin të kthehen në vendin e punës që e kanë pasur para të marrin funksionin publik. Por, disa prej tyre zgjedhin të shfrytëzojnë apanazhin dhe të mos i kthehen punës për një vit, deri sa vazhdojnë të marrin rrogë nga institucioni ku kanë ushtruar funksionin.

Pas ndryshimit të qeverisë, të drejtë apanazhi do të kenë edhe ministrat dhe drejtues të institucioneve të tjera që janë zgjedhur dhe emëruar nga qeveria ose Kuvendi./Alsat.mk

 

 

LEXO EDHE:

Back to top button