A lejohet birra jo-alkoolike për muslimanët?

Bazuar në parimin e bllokimit të dyerve të shkeljes në jurisprudencën islame, birra joalkoolike është haram. Myslimanët duhet të kuptojnë procesin e prodhimit të të ashtuquajturave birra ose verëra joalkoolike. Procesi i prodhimit të birrave dhe verërave alkoolike dhe joalkoolike është i njëjtë. Haram janë birrat dhe verërat alkoolike dhe joalkoolike. Pasi prodhohet birra ose vera, prej saj nxirret alkool për ta bërë atë joalkoolike. Asnjëherë nuk hiqet 100 për qind e alkoolit.

Parimi islam është se nëse e tëra e një gjëje është haram, edhe pjesa e saj është haram. Sipas këtij parimi, birrat dhe verërat joalkoolike janë haram.

Qëndrimi ynë bazohet në premisën se

1- Pihet si alternativë ndaj diçkaje që është haram, pra birrës alkoolike.

2- Kultura e pirjes së verës dhe birrës që përfshin pija është joislame dhe, për rrjedhojë, haram.

Prandaj, bazuar në parimin e bllokimit të dyerve të shkeljes në jurisprudencën islame, birra joalkoolike është haram.

LEXO EDHE:

Back to top button