Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut do të diskutojë situatën në vend

Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut do të diskutojë situatën në vend

Grupi punues i Rishikimit Periodik Universal (UPR) i Këshillit të të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara (OKB) do të mbajë një takim më 2 maj në Gjenevë për të shqyrtuar për herë të katërt gjendjen e të drejtave të njeriut në Maqedoninë e Veriut.

Maqedonia e Veriut është një nga 14 vendet që do të shqyrtohen gjatë kësaj seance që zgjat nga 29 prilli deri më 10 maj. Procesi i UPR përfshin një rishikim periodik të të dhënave mbi situatën e të drejtave të njeriut në të gjitha 193 vendet anëtare të OKB-së.

Grupi i Punës për UPR përbëhet nga 47 shtete anëtare të Këshillit të të Drejtave të Njeriut, ndërsa çdo nga 193 shtetet anëtare të OKB-së mund të marrë pjesë në shqyrtimin e vendit.

“Dokumentet mbi të cilat bazohen rishikimet janë: 1) raporti kombëtar – informacioni i dhënë nga shteti në shqyrtim; 2) informacionin që përmban raportet e ekspertëve dhe grupeve të pavarura të të drejtave të njeriut të njohura si procedura speciale, organe të traktateve për të drejtat e njeriut dhe entitete të tjera të OKB-së; 3) informacioni i ofruar nga palë të tjera të interesuara, duke përfshirë institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut, organizatat rajonale dhe grupet e shoqërisë civile”, sqaron deklarata.

Delegacioni i Maqedonisë së Veriut, në krye me Ministrin e Punëve të Jashtme Bujar Osmani, do të marrë pjesë në takim. Tre përfaqësuesit e vendeve që shërbejnë si raportues për rishikimin e vendit janë Shqipëria, Benini dhe Finlanda. Gjatë kësaj seance, pritet që shtetet të shpjegojnë hapat që kanë ndërmarrë për zbatimin e rekomandimeve të marrë gjatë rishikimeve të mëparshme dhe të paraqesin zhvillimet e fundit në fushën e të drejtave të njeriut në vendin e tyre.

LEXO EDHE:

Back to top button